Cele wolontariatu szkolnego:

► rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,

► aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,

► wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze  wolontarystycznym,

► wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,

► łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami  i środowiskami pomocy tej oczekującymi,

► wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

► promocja idei wolontariatu w szkole,

► prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,

► utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.